Nyereményjáték Szabályzat

Nyertesek a 2020.02.01-ei sorsoláson:

Kézműves fakanalat nyeretek:

  1. Lászlóné Ica
  2. Pál Gabriella
  3. Valéria Kókainé
  4. Mária Varsics
  5. Szabóné Kanyó Brigitta

A fődíjat a Bosch konyhai robotgépet megnyerte:

  1. Szalai Románné

Gratulálunk nekik!

Nyereményjáték szabályzat – 2019.12.21.-2020.02.01.

A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a SMB Management Kft. által üzemeltetett „Nyerj Bosch konyhai robotgépet” elnevezésű nyereményjátékra (a továbbiakban: Játék) az alábbi feltételekkel.

A Játék lebonyolítója a SMB Management Kft.

A Játékban résztvevő jelentkező a részvétellel minden további jogcselekmény nélkül, automatikusan elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat.

1. A Játékban résztvevő személyek

A Játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik, és aki a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelel, és akivel szemben nem áll fenn a Játékból történő kizárás bármely feltétele (továbbiakban: Játékos).

A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:

·     a szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói;

·     egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek (pl. a nyeremény felajánlója, stb.) tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.

Kizárásra kerül, aki bármilyen módon veszélyezteti a Játék tisztességes lebonyolítását, illetve a jelen Szabályzatban részletezett adatkezelési hozzájárulásokat a Játék időtartama alatt, vagy a sorsolást megelőzően visszavonja. A kizárás tényéről az SMB Management Kft. nem értesíti a Játékost.

A Játékos kijelenti, hogy a Játékra történő jelentkezés során megadott adatai megfelelnek a valóságnak.

2. A Játék leírása

A Játékhéten megjelenik a Joizu.hu Facebook és Instagram oldalán több bejegyzés is a Játékkal kapcsolatban.

A bejegyzésben feltett tudás alapú kérdésre válaszolnia kell a Játékosnak.

A Játékhét (2019. december 23. – 2020. január 31.) során 1 darab Bosch konyhai robotgép és 5 db kézműves fakanál kerül kisorsolásra a Játékhéten résztvevő Játékosok között.

A részvételhez a Játékos aktív email címével történő feliratkozás vagy Felhasználói fiók regisztráció szükséges.

A Játékosok közül a nyereménysorsoláson kizárólag azok vehetnek részt, akik a jelen Szabályzatban meghatározott részvételi feltételek mindegyikét és maradéktalanul teljesítik.

A Játék részvételi feltételei:

·     A jelen Szabályzatban leírt feltételek maradéktalan teljesítése;

·     a Játékhét során iratkozott fel a recept értesítőre valódi email címmel (azon értesítjük ki)

·     a kért adatok hiánytalan, valóságnak megfelelően történő megadása, oly módon, hogy az adatok hitelessége bizonyítható legyen;

·     a Játékos személyes adatainak kezeléséhez történő hozzájárulás megadása, valamint a jelen Szabályzatban foglaltak szerint és időpontig ezen adatkezelési hozzájárulás folyamatos megléte;

·     a Játékban való regisztráció;

·     Egy Játékos csak egyszer vehet részt a Játékban. Amennyiben ugyanaz a személy – egyértelműen – több profillal jelentkezik, azt a SMB Management Kft. valamennyi jelentkezését tekintve kizárja az adott Játékhéten;

·     a Játékos hozzájárulása a személyes adatainak jelen szabályzatban rögzített adatkezelési tájékoztatóban leírt kezeléséhez, valamint nyertes pályázat esetén a nevének nyilvánosságra hozatalához a Jóízű.hu Facebook oldalán.

A Játékra történő jelentkezés a részvételi feltételek teljesülése hiányában nem érvényes, azt a SMB Management Kft-nak nem áll módjában elfogadni, és a Játékos nem vehet részt a sorsoláson.

A Játékhoz történő csatlakozás a Játék teljes időtartama alatt lehetséges, és a jelentkezés időpontja nem befolyásolja a Játékos adott hétre vonatkozó nyerési esélyeit.

Nyertes részvétel esetén, a Nyeremény átadásának céljából a Nyertes Játékos alábbi adatainak megadására van szükség: teljes név, e-mail és telefonszám.

3. A Játék időtartama

A Játék 2019. december 23. és 2020. január 31. között zajlik.

A Játékban részt venni, arra jelentkezni a Játék meghirdetésének időpontjától, a Játék utolsó napján 24:00 óráig lehetséges. A Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek.

A Játék időtartamát megelőzően, illetve az azt követően beérkező megfejtések, pályázati anyagok a sorsoláson nem vesznek részt.

5. Nyeremény

A Játék nyereménye:

  • 1 darab Bosch konyhai robotgép
  • 5 db kézműves fakanál kerül kisorsolásra a Játékhéten résztvevő Játékosok között.

Nyertes a sorsolás eredményeképpen, a jelen Szabályzatban foglaltak alapján nyereményre jogosult Játékos.

Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. (Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.)

A nyeremény másra át nem ruházható és pénzre át nem váltható.

A nyereménnyel kapcsolatban felmerülő adókötelezettség teljesítése során a SMB Management Kft. és a Játékos kötelesek együttműködni.

A nyeremény felajánlója vállalja, hogy kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban közvetlenül felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetését is vállalja. A SMB Management Kft. nem vállalja a nyeremény átvételével (pl.: útiköltség), felhasználásával vagy egyébként, a nyereménnyel kapcsolatosan felmerülő egyéb költségek megfizetését.

Az SMB Management Kft az itt felsorolt nyereményeken túl további nyereményeket a Játékban nem sorsol ki.

6. Sorsolás

 
A sorsolás 2020 február 1-én történik egy véletlenszerűség elve alapján működő számítógépes programmal.

A sorsolás alkalmával pótnyertesek sorsolására nem kerül sor.

Amennyiben a nyertes a nyereményre nem jogosult, vagy a nyereményét a megadott határidőn belül vagy előre egyeztetett időpontban nem veszi át, a nyeremény a SMB Management Kft., illetve a nyeremény felajánlója tulajdonában marad. ebben az esetben azt egy későbbi játékban ismét kisorsoljuk.

A már kisorsolt Játékosok a sorsolás további részében nem sorsolhatók ki újra.

A nyereménysorsoláson történő részvételre nem jogosult az a Játékos, aki a jelen Szabályzatban meghatározott bármely adatkezelési hozzájárulást a sorsolás előtt visszavonja.

Elveszti a nyereményre szóló jogosultságát az a nyertes, aki a sorsolás után a neve nyilvánosságra hozatalára vonatkozó adatkezelési hozzájárulást visszavonja. Ezen visszavonás kizárólag írásban tehető meg.

7. Nyertesek értesítése

Az SMB Management Kft. a nyertes Játékkossal a sorsolást követően e-mailen keresztül lép kapcsolatba a nyeremény kézbesítéhez szükséges személyes adatok felvételi céljából.

A nyeremények kézbesítéséhez, igénybe vehetőségéhez szükséges a pontos név, lakcím, e-mail cím, telefonszám megadása.

8. A nyeremények kézbesítése, átvétele

A Játékosok kötelesek együttműködni a SMB Management Kft. -val a nyeremények átvétele, illetve igénybe vétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe, és a SMB Management Kft. -t semmilyen felelősség nem terheli.

A nyereménytárgyakat a SMB Management Kft. kézbesíti a nyerteseknek. A nyeremények kézbesítéséhez elengedhetetlenül szükséges a Játékos értesítési adatainak hiánytalan és pontos megadása. A SMB Management Kft. mindent megtesz a nyeremények mielőbbi kézbesítése érdekében, azonban a postázás általában hosszú átfutási idővel történik. Kérjük kedves nyerteseink türelmét!

A nyereményeket kizárólag Magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező Játékosoknak áll módunkban postázni. A SMB Management Kft. a nyereményt egy alkalommal postázza.

A SMB Management Kft. nem vállal felelősséget a nyeremény kézbesítése során felmerülő hibákért vagy hiányosságokért, a kézbesítéssel kapcsolatos reklamáció kizárólag a kézbesítő vállalkozásnál tehető meg.

A nyertes a nyereményt teljes bizonyító erejű magánokiratban vagy közokiratban rögzített nyilatkozattal visszautasíthatja. A nyeremény visszautasításáról a nyertes az okirat megküldésével haladéktalanul, de legkésőbb a sorsolást követő 7 napon belül  köteles tájékoztatni a SMB Management Kft. -t.

A nyereményt a nyertes Játékos helyett közokiratba vagy magánokiratba foglalt meghatalmazással meghatalmazottja is átveheti oly módon, hogy a meghatalmazás tényéről a SMB Management Kft. -t előzetesen értesíti, és a meghatalmazás eredeti példányát a SMB Management Kft. részére átadja.

9. Adatkezelés

Adatkezelés

A Játékosok személyes adatainak kezelésére a jelen Egyedi Adatkezelési Tájékoztató irányadó. Az itt nem szabályozott kérdéseket a SMB Management Kft. Adatvédelmi és Adatkezelési szabályzata fejti ki részletesen.

10. Felelősség

A pályázatok hiányosságáért (név-, címelírás, kevesebb válasz stb.), értesítési, vagy szállítási késedelemért a SMB Management Kft. nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a SMB Management Kft. -nek általában nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Játékosokat terheli. 

A SMB Management Kft. a nyeremények minőségi hibáiért, meghibásodásáért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyertes a nyeremény hibájával, meghibásodásával kapcsolatos igényeit nyereményekhez kapcsolódó jótállás és szavatosság keretében érvényesítheti.

A SMB Management Kft. kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Játékos a Játékban történő részvétellel kifejezetten lemond a Játék lebonyolításával, a sorsolással, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, a SMB Management Kft. -val vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről.

A SMB Management Kft. a Játék pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal. SMB Management Kft. nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot, valamint a jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. A SMB Management Kft. nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.

Amennyiben a Játékos magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság a SMB Management Kft.-el szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Játékos köteles minden a SMB Management Kft. a által megkövetelt intézkedést megtenni és a SMB Management Kft.-nek megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget (beleértve a sérelemdíjat is), ami a SMB Management Kft. -t a Játékos bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

A nyereményjáték a Facebook nem támogatja, nem hagyja jóvá, nem végzi és nem kapcsolódik a Facebookhoz, azzal összefüggésbe nem hozható. A résztvevők adatai a Játékra jelentkezés útján kerülnek a SMB Management Kft.-hez. A Szervező teljes körűen mentesíti a Facebook-ot minden Játékra jelentkező és abban részt vevő részéről jövő, a Játékkal  kapcsolatos igénnyel szemben.

11. Egyéb

A  SMB Management Kft. fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására.

A Szabályzat a Játék időtartama alatt, és a sorsolást követő 30 napig elérhető a weboldalon.

Amennyiben a játékkal kapcsolatban kérdést kíván feltenni, írjon a Játékra történő jelentkezéskor megadott e-mail címről az info@joizu.hu e-mail címre! Kérjük, hogy a levélben tüntesse fel a Játék elnevezését.

Kelt: Budapest, 2019. december 21.